Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu” z zakresu premii na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu”

z zakresu

premii na podjęcie działalności gospodarczej

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMITY ŚRODKÓW, FORMA WSPARCIA:

zakres tematyczny naboru: tworzenie nowych przedsiębiorstw

limit środków w naborze: 1 760 000,00 zł

kwota dofinansowania na jedną operację: 80 000,00 zł

forma wsparcia: premia (ryczałt)

 

 1. TERMIN NABORU: 20.02.2017r. – 06.03.2017r.
 2. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

 1. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD,
tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 20.02.2017 r. – 06.03.2017 r. do Biura LGD Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek Schroniska Młodzieżowego „Krokodyl”)

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

 1. dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

 2. jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej,

 3. oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – oryginał w wersji papierowej na formularzu LGD,

 4. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – oryginał w wersji papierowej na formularzu LGD,

– dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

 1. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów aplikacyjnych (wniosku, umowy) są udostępnione:

 1. na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym „DLA WNIOSKODAWCÓW”/OGŁOSZENIA O NABORACH
 2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow
 3. na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020,
 4. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.
 1. WARUNKI PRZYZNANIA PREMII NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Premia na podjęcie działalności gospodarczej dostępna jest wyłącznie dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zamieszkałych na obszarze gmin objętych LSR, tj.: Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus:

 1. osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),

 2. osoby młode 18-35 lat,

 3. osoby w wieku 50+,

 4. kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR

Pozostałe warunki przyznania dofinansowania, kryteria oceny operacji, procedura oceny
i wyboru operacji do dofinansowania oraz formularze dokumentów aplikacyjnych
są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/ OGŁOSZENIA O NABORACH oraz są dostępne w siedzibie LGD
w Okunince.
(Link: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborach/ )

Uwaga! Przewidziano dodatkowe punkty za udział wnioskodawcy w szkoleniu!

Osoby należące do grup defaworyzowanych wskazanych powyżej zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o premię na podjęcie działalności gospodarczej:

termin: 10.02.2017 r. , godz. 10:00-13:00

miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

Szkolenie jest bezpłatne, dojazd we własnym zakresie.

Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD „Poleska Dolina Bugu” w okresie IX-X 2016 r. będą miały uznane punkty za udział w szkoleniach LGD w najbliższym naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

W razie pytań związanych z naborem zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa

www.dolina-bugu.pl, poleskadolinabugu@poczta.fm, kom. 732-821-113

Zmiana wielkości czcionki