Komunikat ZK Włodawa

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 26 września 2020 r. od godziny 5.00 na terenie Zakładu Karnego we Włodawie na okres 14 dni ogranicza się:

1.)  udzielanie widzeńw ten sposób, że:

a) osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego ( zamknięty, półotwarty);

b)  w widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia;

c)  widzenie trwa 60 minut;

d)  widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego zgodnie z art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2020r. poz. 1444).
W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia z inną osobą, decyzję w tym temacie podejmuje dyrektor jednostki.

e) widzenie będzie się odbywało wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;

f) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;

g) widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;

h) osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbicę lub inne środki do zakrywania ust i nosa oraz rękawiczki.

2) udzielanie posług religijnych w ten sposób, że:

a) osadzeni korzystający z posług religijnych ( nabożeństw)  zobowiązani są posiadać maseczkę lub przyłbicę lub inne środki do zakrywania ust i nosa oraz rękawiczki.

b) osoby odprawiające mszę św. nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. W innych przypadkach mają taki obowiązek.

3. W przypadku nie dostosowania się do warunków, o których mowa w pkt 1 lit. h i pkt 2 lit. a, widzenie lub posługa religijna nie zostaną udzielone. 

Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zakład Karny we Włodawie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Zmiana wielkości czcionki