Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty  jednorazowego dodatku pieniężnego.   Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • na dzień 29 lutego 2016 r. mają ustalone prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń, tj. do:
 • renty inwalidy wojennego/wojskowego lub renty rodzinnej po inwalidzie wojennym/ wojskowym,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej, renty rodzinnej po osobach pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej,
 • emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej przyznanej w drodze wyjątku na podstawie ustawy o kombatantach,
 • emerytury, emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej, określonych w ustawie emerytalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy) albo spowodowanej chorobą zawodową, w tym renty szkoleniowej lub do  renty rodzinnej wypadkowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wskutek choroby zawodowej lub renty rodzinnej po osobie, która zmarła wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach lub wskutek choroby zawodowej,
 • renty socjalnej,
 • świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • okresowej emerytury kapitałowej,
 • emerytury pomostowej,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • łącznie wysokość osiąganych świadczeń ustalonych na dzień 29 lutego 2016 r. nie przekracza kwoty 2 000,00  zł miesięcznie.
 • Podstawa prawna wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r.  o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz. U z 2016 r. , poz. 188)
Jaka jest wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego
Wysokość  jednorazowego dodatku pieniężnego jest zróżnicowana, w zależności od wysokości  świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2016 r.
Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje odpowiednio w wysokości:
400,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł,
300,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie więcej jednak niż 1 100,00 zł,
200,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 100,00 zł, nie więcej jednak niż 1 500,00 zł,
50 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 500,00 zł, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się miesięczną kwotę świadczenia, łącznie ze wszystkimi dodatkami, ekwiwalentami i innymi świadczeniami pieniężnymi, przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów.
Prawo do jednorazowego dodatku pieniężnego lub jego wysokość może zostać ponownie ustalone, jeżeli na dzień 29 lutego 2016 r. :
zmianie uległa wysokość wypłacanych świadczeń, lub
prawo do świadczeń podlegało zawieszeniu, albo
przysługiwała wypłata świadczenia.
Uwaga:
Jeżeli osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie – przy ustalaniu kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego  – przyjmuje się sumę wszystkich wypłacanych na dzień 29 lutego 2016 r. świadczeń.
Kwota jednorazowego dodatku pieniężnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także nie dokonuje się z niej potrąceń i egzekucji.
Zasady wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego
Dodatek pieniężny zostanie wypłacony z urzędu wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r.  –  co oznacza, że świadczeniobiorcy nie muszą zgłaszać w tej sprawie wniosku.
Osoby uprawnione do zasiłku przedemerytalne otrzymają  wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego w kwietniu 2016 r. – wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r.
Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), jednorazowy dodatek pieniężny zostanie wypłacony z chwilą podjęcia wypłaty świadczenia.
W sprawie jednorazowego dodatku pieniężnego zostanie wydana odrębna  decyzja  i dodatek będzie wypłacony  przez terenową jednostkę organizacyjną ZUS, która  wypłaca świadczenie emerytalno – rentowe.

Źródło Polesie24.pl

1 komentarz "Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r."

 1. Dlaczego do naliczenia dodatku jednorazowego jest wzięta kwota brutto?????,była mowa o kwocie jaką jest pobierana miesięcznie na rękę.

 2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki