Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – PSSE Włodawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie w związku z pismem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dn.27.01.2020r. znak: DNS-EP.907.2.2.2020 dotyczącym zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia zakażeń nowym koronawirusem na terenie Lubelszczyzny, przekazuje w załączeniu materiały przesłane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie do wykorzystania w przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania.

  1. Karta lokalizacji pasażera – w 3 wersjach językowych
  2. Ulotki z informacją dla osób powracających z Azji Południowo-Wschodniej – w 2 wersjach językowych
  3. Postępowanie dla podróżujących – jak skutecznie myc ręce
  4. Komunikat dla podróżujących z dnia 25.01.2020r.
  5. Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowy koronawirusem 2019-nCoV oraz wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dostępne są na stronie internetowej GIS pod linkiem: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że każde podejrzenie zakażenia koronawirusem 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłaszać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie.

Za osobę podejrzaną o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać osobę, która ma objawy infekcji dróg oddechowych (temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >38′C i występuje jeden lub więcej objawów ze strony układu oddechowego np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby oraz spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1. Odbyła podróż lub zamieszkiwała w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby, w tym osoby które odwiedzały lub pracowały na targu w Wuhan

2. Jest pracownikiem medycznym, który sprawował opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.

3. Jest osobą która w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów była:

– narażona na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV. tzn. przebywała w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV,

– miała bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

Pacjenci podejrzani o zakażenie 2019-nCoV powinni być hospitalizowani w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób podróżujących opracowywany jest codziennie, na podstawie aktualnej oceny ryzyka i informacji WHO oraz ECDC w Sztokholmie, dostępny na stronie internetowej www.gis.gov.pl w zakładce Aktualności https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ i zwraca się z prośbą o bieżące śledzenie przedmiotowych informacji, również na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie https://pssewlodawa.pis.gov.pl.

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE. Aktualizacja (nr 1) na dzień 27 stycznia 2020 r. godz.14:30

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Włodawie
mgr inż. Mariusz Januszko

Zmiana wielkości czcionki