Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. realizował będzie projekt pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.


Projekt obejmie wsparciem 15 osób z terenu Gminy Miejskiej Włodawa korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy zostanie objętych wsparciem w postaci Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który zakłada realizację dwóch bloków: Blok Integracja, tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia oraz trening umiejętności osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w płatnych pracach użytecznie-społecznych.

Ponadto dla 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa pozostających bez zatrudnienia zostaną zorganizowane szkolenia zawodowe spawacz oraz fryzjer ukończone egzaminem czeladniczym. Osoby które ukończyły szkolenia odbędą również 3 miesięczne płatne staże zawodowe.

W ramach projektu każdy uczestnik projektu odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym, z każdym uczestnikiem podpisany zostanie kontrakt socjalny, a dla osób uczestniczących w szkoleniach przewidziane są stypendia szkoleniowe.

Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

UM Włodawa

Zmiana wielkości czcionki